Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 6 mei 2024

WAARSCHUWING

HET IS BELANGRIJK DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE APP AANDACHTIG LEEST EN DAT U ZE GOED BEGRIJPT. ALS U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT, VERBINDT U ZICH ERTOE DE HIERNA VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN NA TE LEVEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN EN ZE NIET WILT NALEVEN, HOEFT U ZE NIET TE AANVAARDEN MAAR KUNT U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN DIE DE VENNOOTSCHAP OP DE WEBSITE AANBIEDT.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn een vertaling van de Franse versie, die authentiek is. Dit is de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke Franse Algemene Gebruiksvoorwaarden die als referentie gelden.

1. Voorwerp

De mobiele applicatie 'Liberty Rider' (hierna 'de App') en de website die toegankelijk is via liberty-rider.com (hierna 'het Platform') bieden, onder andere, de mogelijkheid om tochten met gemotoriseerde tweewielers te organiseren, ritten te registreren en/of zich te laten inspireren door tochten van andere Gebruikers. De App biedt ook andere diensten aan haar gebruikers (hierna 'de Gebruikers'), waaronder een oplossing om ongevallen met gemotoriseerde tweewielers te detecteren en de hulpdiensten te waarschuwen (hierna 'de Diensten').

De app Liberty Rider en de Gebruiker worden hierna samen of afzonderlijk aangeduid als een 'Partij'. Deze algemene voorwaarden (hierna de 'Algemene Voorwaarden') hebben tot doel de bepalingen en voorwaarden vast te leggen voor de levering van de diensten door Liberty Rider aan de Gebruikers, inclusief de rechten en plichten van de Partijen in dat kader.

Ze kunnen eventueel worden aangevuld met bijzondere gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld in het kader van de aanbiedingen van onze partners (hierna 'Aanbod Macif, Aanbod Matmut, Aanbod Mutuelle des Motards'), die deze algemene voorwaarden aanvullen en in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben op deze laatste.

De Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen de Vennootschap en de Gebruiker en zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten.

Ze zijn altijd beschikbaar en kunnen worden afgedrukt via een rechtstreekse link in de rubriek 'Over ons' in de App.

2. Exploitant van de App

De App en de Diensten worden geëxploiteerd door Liberty Rider, Société par Actions Simplifiée (SAS), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder het nummer 821070489 en met maatschappelijke zetel te 26 rue Marie Magné - 31300 TOULOUSE (hierna 'Liberty Rider').

Liberty Rider is bereikbaar via de volgende contactgegevens: hello@liberty-rider.com

3. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Door de App te gebruiken, verklaart de Gebruiker te hebben kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en ze zonder beperking te aanvaarden door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen.

Deze acceptatie is volledig, zonder wijziging van welke aard ook. Elke aansluiting onder voorbehoud wordt als nietig beschouwd. De Gebruiker die niet aanvaardt door deze Algemene Voorwaarden te zijn gebonden, mag de Diensten niet gebruiken noch de App openen.

4. Toegang tot de App en de Diensten

De App en de Diensten zijn toegankelijk voor de Gebruiker als natuurlijke persoon:

De Gebruiker die niet volledig rechtsbekwaam is, bijvoorbeeld een minderjarige, heeft alleen toegang tot de App en de Diensten met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger, dewelke hij garandeert.

De Gebruiker erkent dat hij de App niet mag gebruiken bij het besturen van een vierwielig voertuig of een vrachtwagen. De Diensten zijn enkel toegankelijk via de App, met uitzondering van de Roadbooks zoals bepaald in artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden.

5. Inschrijven

5.1 Downloadvoorwaarden en gebruik van de App

De App is beschikbaar op de wettelijke downloadplatformen en kan gratis worden gedownload in de App Store van Apple en de Play Store van Google.

Om een optimale werking van de App te garanderen, moet Liberty Rider continu toegang hebben tot de locatie van de Gebruiker.

Met deze toestemming voor permanente lokalisatie kunnen iOS- of Android-systemen in principe Liberty Rider waarschuwen bij significante bewegingen van de gemotoriseerde tweewieler.

Als het toestemmingsniveau lager is dan de voorgeschreven toestemming, werkt de App misschien niet correct en kan Liberty Rider niet aansprakelijk worden gesteld.

Om een permanente plaatsbepaling toe te staan, moet de Gebruiker zijn mobiele telefoon daarvoor instellen.

5.2 Opening van een account (hierna de 'Account')

Om de App te gebruiken en van de diensten gebruik te maken, moet de Gebruiker een Account openen:

De Gebruiker garandeert Liberty Rider dat de informatie in voormeld inschrijvingsformulier of bij het sociale netwerk van derden juist is en dat ze niet misleidend is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe Liberty Rider onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging in voormelde informatie door de informatie in zijn persoonlijke ruimte (hierna de 'Persoonlijke Ruimte') of op het contactadres zoals vermeld in het artikel 'Exploitant van de App' van dit document te wijzigen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de ingevoerde informatie voor de aanmaak of bijwerking van zijn Account geldt als bewijs van zijn identiteit.

Als deze informatie onjuist, onvolledig of niet up-to-date is, behoudt Liberty Rider zich het recht voor om de toegang tot de Diensten onmiddellijk op te schorten, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige vergoeding.

5.3 Gebruiksvoorwaarden van de App

De Gebruiker krijgt toegang tot de Diensten door in te loggen op zijn Account met zijn login en het wachtwoord dat hij kiest bij de inschrijving, wat hij erkent en aanvaardt.

De Gebruiker kan zijn wachtwoord op elk moment wijzigen via de tab 'Instellingen' van zijn Account. Het is raadzaam om het wachtwoord regelmatig te wijzigen.

6. Strikt persoonlijk gebruik

Er kan slechts één Account per Gebruiker worden aangemaakt. Wordt beschouwd als Gebruiker van de Diensten: de persoon van wie de persoonlijke gegevens overeenstemmen met de gegevens op het inschrijvingsformulier, met uitsluiting van iedere andere derde.

De Gebruiker verbindt zich er dan ook toe om de Diensten persoonlijk te gebruiken en geen enkele derde in staat te stellen ze in zijn plaats of voor eigen rekening te gebruiken, met inbegrip van een andere Gebruiker van de Diensten, tenzij hij er de volle verantwoordelijkheid voor draagt.

De Gebruiker is bovendien verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login en wachtwoord en erkent uitdrukkelijk dat elk gebruik van de Diensten via zijn Account geacht wordt door hemzelf te zijn verricht.

Als de Gebruiker vaststelt dat zijn Account buiten zijn medeweten wordt of werd gebruikt, verbindt hij zich ertoe Liberty Rider zo snel mogelijk op de hoogte te brengen op het adres dat in het artikel 'Exploitant van de App' is vermeld.

7. Beschrijving van de Diensten

De Gebruiker heeft toegang tot de volgende Diensten in een vorm en volgens de technische middelen die Liberty Rider het meest geschikt acht.

7.1 Functie van de gratis toegankelijke Diensten

Door de App te downloaden en een Account aan te maken, krijgt de Gebruiker toegang tot gratis functies (hierna de 'Gratis Functies'), zoals:

Het gebruik van de App door de Gebruiker tijdens zijn ritten met gemotoriseerde tweewieler laat hem toe punten te verzamelen zoals vermeld in het artikel 'Bijzondere bepalingen over de functie van de punten'.

Liberty Rider behoudt zich het recht voor om de diensten die gratis toegankelijk zijn in de Betaaldiensten op te nemen door wijziging van de Algemene Voorwaarden volgens de bepalingen in het artikel 'Wijziging van de Algemene Voorwaarden'.

Bovendien, en zoals vermeld in het voorwerp van de Algemene Voorwaarden, stellen de App en het Platform vooraf bepaalde routevoorstellen ter beschikking voor gemotoriseerde tweewielers (hierna de 'Roadbooks'). De Roadbooks zullen toegankelijk zijn op de Website en via de App.

Roadbooks zijn routes die door de community van Liberty Rider-gebruikers aan andere Liberty Rider-gebruikers worden aangeboden. Door de publicatie van een route aan de community voor te stellen, draagt de Gebruiker alle ingevoerde informatie over aan Liberty Rider, zonder enige mogelijkheid tot vergoeding, in welke vorm ook. Roadbooks zijn routesuggesties die kunnen beantwoorden aan de wensen van de Gebruikers van gemotoriseerde tweewielers. Liberty Rider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde of gevaarlijke route. De Gebruiker moet de details van het traject analyseren en zich vóór de start vergewissen van de haalbaarheid ervan. Op dezelfde wijze kan Liberty Rider niet aansprakelijk worden gesteld voor lasterlijke, beledigende, racistische of vernederende inhoud die door de Gebruikers wordt gepubliceerd. Als een inhoud als dusdanig wordt beschouwd, verbindt Liberty Rider zich ertoe die zo snel mogelijk te verwijderen, op voorwaarde te zijn verwittigd.

7.2 Functies van de Betaaldiensten (hierna de 'Betaalfuncties')

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een abonnement tegen betaling af te sluiten (hierna 'het Abonnement') en zo te profiteren van bijkomende functies, bovenop de Gratis Functies, en meer bepaald (niet-beperkende lijst):

Het gebruik van de App door de Gebruiker tijdens zijn ritten met gemotoriseerde tweewieler laat hem toe punten te verzamelen zoals vermeld in het artikel 'Bijzondere bepalingen over de functie van de punten'.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat Liberty Rider ook functies kan wijzigen, verwijderen of toevoegen.

7.3 Bijzondere bepalingen over de Betaalfunctie voor de ongevallendetectie en de waarschuwing van de hulpdiensten

De Betaalfunctie voor de ongevallendetectie en de waarschuwing van de hulpdiensten kan automatisch worden opgestart op voorwaarde dat de lokalisatie 'altijd toegestaan' is en de energiebesparingsmodus is uitgeschakeld.

De Gebruiker wordt dus aangeraden om de App altijd te starten door op de knop 'Go' te klikken en de automatische opstart enkel als vangnet te beschouwen mocht hij het vergeten zijn. Als de Gebruiker de App niet opstart, dan erkent hij ervan op de hoogte te zijn dat Liberty Rider geen ongeval kan opsporen.

Als de App automatisch werd gestart of als de Gebruiker vóór zijn vertrek op de knop 'Go' heeft geklikt, dan geeft de App in eerste instantie een alarm wanneer ze een abnormale situatie in het rijgedrag van de Gebruiker detecteert. De App laat de telefoon dan gedurende twee minuten rinkelen en trillen. In die tijd kan de Gebruiker de alarmmodus manueel afzetten door op de knop 'Alles goed' te klikken als het niet nodig is dat Liberty Rider in deze situatie de hulpdiensten waarschuwt.

Als de Gebruiker het alarm niet heeft uitgeschakeld na afloop van voormelde termijn, erkent en aanvaardt hij dat Liberty Rider de noodprocedure opstart via zijn onderaannemer die gespecialiseerd is in de behandeling van noodoproepen en geconnecteerde veiligheidsdiensten.

De Gebruiker erkent dat deze dienst enkel beschikbaar is voor Gebruikers die in Frankrijk, Italië, Luxemburg, België, Nederland verblijven, met inbegrip van de Overzeese Gemeenschappen Guadeloupe, Martinique, Guyana, La Réunion en Mayotte. De Gebruikers die in voormelde landen verblijven, kunnen van de dienst gebruikmaken in de volgende landen: Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, België, Nederland, Zwitserland.

7.4 Bijzondere bepalingen van de Betaalfunctie voor het automatisch opstarten van de bescherming

Liberty Rider is een app die wordt beheerd door en afhankelijk is van de werking van de besturingssystemen iOS en Android. De automatische start van de app steunt dus op kernfuncties van die systemen, alsook op de hardware van de gebruiker, waarop Liberty Rider geen invloed heeft.

Liberty Rider kan niet aansprakelijk worden gesteld bij de niet-automatische inschakeling van de app.

Door in te schrijven op het Premium Abonnement aanvaardt de Gebruiker dat hij de beveiliging best manueel aanzet door op 'GO' te klikken.

De automatische opstartfunctie is een extra veiligheid bij vergetelheid en geen garantie.

7.5 Bijzondere bepalingen van de Betaalfunctie 'Waarschuwing gevaarlijke bocht'

De ‘Waarschuwing gevaarlijke bocht’ is een preventieve functie, zodat Gebruikers niet door een bocht worden verrast.

Deze preventieve functie trekt de geldende verkeersregels zeker niet in twijfel, maar vormt een extra alarmsysteem. De Gebruiker moet in elk geval de in het verkeersreglement vermelde snelheidsbeperkingen naleven en zijn voertuig onder controle houden.

Andere parameters zoals het mobiele netwerk of de gps-ontvangst kunnen een invloed hebben op de ontvangst van een alarm. Liberty Rider kan dus niet aansprakelijk worden gesteld bij niet-waarschuwing voor een bocht.

7.6 Bijzondere bepalingen over de functie van de punten (hierna 'de Flooz')

Liberty Rider kent de Gebruiker punten, oftewel ‘Flooz’, toe op basis van de afgelegde afstand tijdens elke rit en de reistijd wanneer de App is ingeschakeld. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Flooz in geen geval worden toegewezen op basis van de rijsnelheid.

De punten die hem worden toegekend, worden vermeld in zijn Persoonlijke Ruimte en worden verdubbeld wanneer de Gebruiker de Betaalfuncties gebruikt.

Afhankelijk van het ontvangen aantal Flooz kan de Gebruiker geschenken of aankoopbonnen (hierna 'de Beloningen') ontvangen via de shop van Liberty Rider die rechtstreeks in de App beschikbaar is.

De kenmerken van de Beloningen en het aantal Flooz om er toegang toe te krijgen, worden naar eigen goeddunken van Liberty Rider in de App vermeld.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Flooz bedoeld zijn om de Gebruikers te bedanken voor hun trouw en geen contractuele verbintenis vormen.

Liberty Rider behoudt zich ook de mogelijkheid voor om na te gaan of de Gebruiker de Flooz op loyale wijze heeft opgebouwd, dat wil zeggen door de App te gebruiken volgens de bepalingen van het artikel 'Toegang tot de App en de Diensten' en in het bijzonder door een tweewielig voertuig voor privédoeleinden te besturen, en kan naar eigen goeddunken de toekenning van de Beloningen weigeren.

7.7 Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de Persoonlijke Ruimte

De Persoonlijke Ruimte van de Gebruiker laat hem onder andere toe om, zonder daartoe beperkt te zijn:

De Gebruiker kan, ook naar eigen keuze, in zijn Persoonlijke Ruimte alle medische informatie vermelden waarvan hij meent dat ze bij een ongeval aan de hulpdiensten moet worden meegedeeld. De Gebruiker erkent dat deze informatie niet wordt opgeslagen op de servers van Liberty Rider, maar enkel op de telefoon van de Gebruiker. Deze gegevens zullen dus enkel naar goeddunken van de hulpdiensten worden geraadpleegd. De Gebruiker garandeert Liberty Rider bovendien dat voormelde informatie juist is en dat ze niet misleidend is.

7.8 Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de gps

Liberty Rider stelt op de App een gps-tool voor waarmee de Gebruiker trajecten kan opzoeken en naar zijn bestemming kan worden geleid.

De door de App verstrekte informatie is niet bedoeld om de op de weg verstrekte informatie te vervangen, zoals snelheidsbeperkingen, richting, tijdsbeperkingen, rijstrookbeperkingen, geblokkeerde wegen, verkeersborden, verkeerslichten, instructies van de politie enz. De Gebruiker erkent dat de voorgestelde gps afhangt van een derde onderaannemer van Liberty Rider en aanvaardt dat er zich rekenfouten kunnen voordoen bij het gebruik van het navigatiesysteem zonder dat Liberty Rider aansprakelijk kan worden gesteld.

Rechtstreekse interactie met de gps-dienst tijdens het rijden, is strikt verboden.

7.9 Andere Diensten

Liberty Rider behoudt zich het recht voor om elke andere Dienst aan te bieden in de vorm en volgens de technische functies en middelen die de vennootschap het meest geschikt acht om voormelde Diensten te leveren.

De Gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn dat elke nieuwe Dienst kan worden aangeboden als Gratis Functie of Betaalfunctie, naar vrije keuze van Liberty Rider.

8. Financiële voorwaarden

8.1 Gratis Diensten

De opening van een Account en de Diensten worden standaard kosteloos aan de Gebruiker verstrekt, met dien verstande dat de Gebruiker als enige alle kosten voor de toegang tot het mobiele internet voor zijn rekening neemt, evenals zijn gesprekskosten.

8.2 Betaalfuncties

8.2.1 Prijs van de Betaalfuncties

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een Abonnement tegen betaling te nemen dat stilzwijgend kan worden verlengd, om zo gebruik te maken van de Betaalfuncties zoals hierboven beschreven.

De kenmerken en de tarieven die van toepassing zijn voor de Betaaldiensten worden in detail beschreven in de App, volgens de middelen die Liberty Rider nuttig acht.

De Abonnementsformule is van toepassing op de inschrijvingsdatum en blijft op elk moment beschikbaar in de Persoonlijke Ruimte van de Gebruiker tijdens de volledige geldigheidsduur van de Account.

De prijzen zijn opgegeven in euro en zijn inclusief alle taksen.

Liberty Rider behoudt zich de mogelijkheid voor om de prijzen van het Abonnement op elk moment naar eigen goeddunken te herzien. De Gebruiker zal minstens vijftien (15) dagen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven door Liberty Rider op de hoogte worden gebracht via elk middel dat de vennootschap nuttig acht.

Als het Abonnement niet wordt opgezegd volgens de voorwaarden zoals bepaald in het artikel 'Opzegging', zullen de nieuwe prijzen in werking treden op de verlengingsdatum van het Abonnement.

8.2.2 Betalingsvoorwaarden

De prijs van het Abonnement is in principe volledig verschuldigd op de datum van inschrijving op de Betaalfuncties voor de eerste periode en op de verlengingsdatum van het Abonnement voor de verlengingsperiodes.

De prijs van het Abonnement kan echter ook maandelijks worden betaald.

De Gebruiker wordt uitdrukkelijk op de hoogte gebracht en aanvaardt dat de prijs van het Abonnement rechtstreeks wordt betaald in de Store waar de App werd gedownload, die zelf voor de betalingsbewijzen zal zorgen.

De Gebruiker garandeert Liberty Rider dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de prijs te betalen.

8.2.3 Niet-betaling

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht en aanvaardt uitdrukkelijk dat elke betalingsachterstand voor alle of een deel van de verschuldigde bedragen op de vervaldag, onverminderd de bepalingen in de artikelen 'Sanctie voor tekortkomingen' en 'Opzegging', automatisch leidt tot:

8.2.4 Herroepingsrecht

De Gebruiker vraagt uitdrukkelijk om de Betaalfuncties uit te voeren tijdens de duur van zijn herroepingsrecht.

In het kader van een Abonnement verklaart de Gebruiker dan ook uitdrukkelijk in te stemmen met de onmiddellijke start van de Betaalfuncties en aanvaardt hij af te zien van de uitoefening van het herroepingsrecht dat hij binnen een termijn van veertien dagen geniet, zonder dat dit afbreuk doet aan zijn recht om het Abonnement op elk moment op te zeggen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.

8.2.5 Opzegging van het Abonnement

De Gebruiker kan het Abonnement beëindigen in de store waar de App werd gedownload overeenkomstig het artikel 'Sluiting van de Account' van deze Algemene Voorwaarden.

8.3 Voordelen aangeboden door de partnerverzekeraars

8.3.1 Gratis Premium Abonnement

Aanbod eenmaal geldig per verzekerde, uitsluitend bestemd voor verzekerden met een contract Tweewielers in de betrokken verzekering, die zich als dusdanig hebben aangemeld in de app Liberty Rider om de gratis toegang tot de premiumversie te activeren. Dit aanbod is onmiddellijk van toepassing voor nieuwe abonnees of na afloop van het lopende Premium Abonnement voor klanten die al op de Premiumversie zijn geabonneerd. Zij dienen vooraf de stilzwijgende verlenging van hun lopende Abonnement te annuleren om gebruik te kunnen maken van dit aanbod. De klant kan geen enkele terugbetaling in welke vorm ook of compensatie eisen.

8.3.2 Gebruik van persoonsgegevens

De activering van het Aanbod machtigt Liberty Rider om bij de partnerverzekering na te gaan of de Gebruiker wel degelijk klant/vennoot is, op basis van de gevraagde velden voor de activering. Zonder voorafgaand akkoord van de Gebruiker mogen geen andere naamgegevens worden doorgegeven.

8.3.3 Schrapping van persoonsgegevens en afstand

De gebruiker die het Aanbod heeft geactiveerd, kan op elk moment vragen om de informatie over zijn aansluiting te schrappen door contact op te nemen met Liberty Rider via hello@liberty-rider.com. In dat geval wordt het Aanbod gedeactiveerd. Hierbij kan geen enkele terugbetaling in welke vorm ook worden gegeven.

9. Servicelevelgarantie

Liberty Rider zal alles in het werk stellen om de App 24 uur per dag en 7 dagen per week ononderbroken te laten werken en garandeert de beschikbaarheid van de Diensten voor 98%, behalve in geval van overmacht.

Indien nodig behoudt Liberty Rider zich de mogelijkheid voor om de toegang tot de App te beperken of op te schorten voor onderhoud en/of verbeteringen. In het kader van het onderhoud en/of updates verbindt Liberty Rider zich ertoe al het mogelijke te doen om de gegevens van de Account op te slaan om ze te kunnen herstellen in de staat waarin ze zich bevonden op de datum van het onderhoud en/of de updates.

Liberty Rider kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij verlies van inhoud tijdens het onderhoud en/of de updates.

Liberty Rider verbindt zich er ook toe om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's als gevolg van de geautomatiseerde gegevensverwerking ten behoeve van de Diensten, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en met name te verhinderen dat ze worden vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

10. Hosting

Liberty Rider verbindt zich ertoe om krachtens een middelenverbintenis de Accounts en alle door de Gebruiker geproduceerde inhoud te hosten op zijn eigen servers of via een professionele hostingprovider die zijn activiteit uitoefent overeenkomstig de gebruiken van het beroep en de stand van de techniek.

Liberty Rider verbindt zich ertoe om conform de stand van de techniek alle technische middelen in te zetten die nodig zijn om de veiligheid van en de toegang tot de Diensten te waarborgen, met betrekking tot de bescherming van en het toezicht op de infrastructuur, de controle van de fysieke en/of immateriële toegang tot voormelde infrastructuur, alsook de invoering van detectie-, preventie- en herstelmaatregelen om de servers te beschermen tegen kwaadwillige daden.

Liberty Rider verbindt zich er ook toe om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's als gevolg van de geautomatiseerde gegevensverwerking ten behoeve van de Diensten, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en met name te verhinderen dat ze worden vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

11. Verplichtingen van de Gebruiker

Onverminderd de overige verplichtingen in dit document verbindt de Gebruiker zich ertoe om de onderstaande verplichtingen na te leven.

12. Verboden gedrag

Het is strikt verboden de Diensten te gebruiken voor de volgende doeleinden:

Het is elke Gebruiker ten strengste verboden om het concept, de technologieën of enig ander element van de App te kopiëren en/of te misbruiken voor zijn eigen doeleinden of voor die van derden.

Zijn eveneens strikt verboden: (i) alle gedragingen die de continuïteit van de Diensten kunnen onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) alle indringingen of pogingen tot indringing in de systemen van Liberty Rider, (iii) alle verduisteringen van systeemmiddelen van de App, (iv) alle handelingen die een onevenredige belasting op de infrastructuur van deze laatste kunnen opleggen, (v) alle inbreuken op de veiligheids- en authenticatiemaatregelen, (vi) alle handelingen die de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van Liberty Rider kunnen schaden, en meer algemeen (vii) elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

Het is strikt verboden om de volledige of gedeeltelijke toegang tot de Diensten of de Oplossing en de erin gehoste en/of gedeelde informatie te gelde te maken, te verkopen of over te dragen.

13. Sanctie voor tekortkomingen

Bij niet-naleving van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of meer in het algemeen bij inbreuk op de wetten en reglementen door de Gebruiker, behoudt Liberty Rider zich het recht voor om:

Als de Gebruiker een essentiële verplichting voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt of herhaaldelijk schendt, behoudt Liberty Rider zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Diensten geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang per e-mail op te zeggen. De opzegging gaat van rechtswege in op de datum van verzending door Liberty Rider van het aan de Gebruiker gerichte schrijven in toepassing van dit beding. Ze leidt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de schrapping van de Account van de Gebruiker, onverminderd de andere gevolgen die eventueel voortvloeien uit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

14. Aansprakelijkheid en garantie van Liberty Rider

Liberty Rider verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Diensten zorgvuldig en volgens de regels van de kunst te leveren, met dien verstande dat de vennootschap een middelenverbintenis heeft, met uitsluiting van elke resultaatsverbintenis, wat de Gebruiker uitdrukkelijk erkent en aanvaardt.

De aansprakelijkheid van Liberty Rider is uitsluitend beperkt tot de levering van de Diensten volgens de in dit document beschreven voorwaarden, met uitsluiting van elke andere prestatie. De Gebruiker erkent en aanvaardt bovendien dat de Diensten als dusdanig worden geleverd zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Zo garandeert Liberty Rider niet dat:

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Liberty Rider bovendien niet aansprakelijk kan worden gesteld als de uitvoering van de Diensten onvolledig en/of onmogelijk is in de volgende gevallen:

Tot slot erkent en aanvaardt de Gebruiker dat Liberty Rider in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor tekortkomingen in de uitoefening van de bijstandsopdracht. Liberty Rider treedt in dat kader gewoon op als tussenpersoon en verwittigt enkel de hulpdiensten bij een ongeval.

Liberty Rider kan aan de Gebruiker geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn, van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel, financieel of moreel, wegens het gebruik dat hij van de Diensten en de App maakt.

15. Intellectuele eigendom

De Algemene Voorwaarden verlenen de Gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht van welke aard ook op de App, noch op alle teksten, afbeeldingen, audiovisuele en andere inhoud die Liberty Rider in de App exploiteert, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden, merken, handelsnamen en logo's, software, structuren, infrastructuren en databanken die Liberty Rider in de App gebruikt en die de exclusieve en volledige eigendom blijven van Liberty Rider.

Elke handeling van demontage, decompilatie, ontcijfering, extractie, hergebruik, en meer in het algemeen elke reproductie, weergave, verdeling, aanpassing, commercialisering van de App en/of van teksten, afbeeldingen, audiovisuele en andere inhoud die door Liberty Rider in de App wordt geëxploiteerd en niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is verboden en kan gerechtelijk worden vervolgd.

16. Persoonsgegevens van de Gebruiker

In het kader van de Diensten verzamelt Liberty Rider persoonsgegevens over de Gebruiker, die de vennootschap voor eigen rekening en in het kader van de activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Liberty Rider hanteert een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan de kenmerken worden uiteengezet in het document met als titel "Charter voor de bescherming van persoonsgegevens" en de Klant wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om er kennis van te nemen.

De Vennootschap verklaart met name alle wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven die op haar rusten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en meer bepaald om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die voor eigen rekening worden verzameld en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke te waarborgen. Ze verbindt zich er met name toe alle verplichte verklaringen af te leggen bij de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Liberty Rider verbindt zich er onbeperkt toe om:

Liberty Rider doet een beroep op onderaannemers, van wie de servers in Europa zijn gevestigd, voor de hosting en opslag van de Gegevens, en op Inter Mutuelle Assistance (IMA) voor de bijstand bij de toepassing van de noodprocedure zoals bedoeld in het artikel 'Beschrijving van de Diensten'.

Bij aanwerving van andere onderaannemers moet de latere onderaannemer de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden naleven. Het is de taak van Liberty Rider om ervoor te zorgen dat de latere onderaannemer dezelfde garanties biedt voor het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de GDPR. Als de onderaannemer zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de oorspronkelijke onderaannemer tegenover de Gebruiker volledig aansprakelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen door de andere onderaannemer.

De Partijen komen overeen dat de Gegevens door Liberty Rider en/of elke in het kader van deze Algemene Voorwaarden of later gemachtigde onderaannemer alleen mogen worden doorgegeven aan ontvangers die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een derde land dat een passend beschermingsniveau garandeert en als dusdanig door de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés of elke andere gemachtigde instelling is erkend. Als Liberty Rider de ontvangende landen wijzigt, moet het de Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en zijn toestemming vragen. In voorkomend geval moet Liberty Rider de Gebruiker de bijgewerkte lijst van ontvangende landen bezorgen.

17. Gegevens van Liberty Rider

De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk:

De Gebruiker heeft toegang tot die gegevens in zijn Persoonlijke Ruimte.

18. Sluiting van de Account – Stopzetting van het gebruik van de Diensten

De Gebruiker die de Gratis Functies van de App gebruikt, kan zich op elk moment uitschrijven voor de Diensten en zijn Account sluiten door de procedure voor het verwijderen van een account te volgen op https://liberty-rider.com/nl/account/delete

De Gebruiker die de Betaalfuncties gebruikt, kan zich op elk moment uitschrijven en zijn Abonnement onmiddellijk beëindigen in de store waar de App werd gedownload.

De gebruiker erkent dat het afsluiten en verwijderen van zijn Account geen invloed heeft op het Abonnement en de stilzwijgende verlenging ervan, uitsluitend toegankelijk via de persoonlijke Apple Store- en/of Play Store-accounts van de gebruiker, waartoe Liberty Rider geen toegang heeft, zoals hierboven vermeld.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de in het kader van het Abonnement gestorte bedragen voor de lopende maand door Liberty Rider verworven blijven.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Liberty Rider in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor een verlies of wijziging van de informatie die de Geregistreerde Gebruiker in zijn Account opslaat na de deactivering van zijn Account, om welke reden ook, en met name als gevolg van het onderhoud en/of de bijwerking van de App.

19. Reclame

Liberty Rider behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de App en in elke mededeling aan de Gebruiker alle reclame- of promotieberichten in te voegen in een vorm en onder voorwaarden die Liberty Rider als enige beoordeelt.

20. Overmacht

Liberty Rider kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de Gebruiker als de uitvoering van zijn verplichtingen vertraagd, beperkt of onmogelijk zou worden door een geval van overmacht. Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht, de hypothesen die gewoonlijk door de Franse rechtspraak en rechtbanken worden erkend.

Het optreden van een geval van overmacht zal in eerste instantie de uitvoering van de Diensten schorsen gedurende een periode die niet langer mag duren dan drie (3) maanden. Als de overmacht langer duurt dan voormelde periode, kunnen de Partijen deze Algemene Voorwaarden van rechtswege en zonder gerechtelijke formaliteiten, zonder opzeggingstermijn en zonder recht op schadevergoeding van welke aard ook, met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

21. Afstand

De niet-uitoefening of laattijdige uitoefening van een recht of bevoegdheid door een van de Partijen in toepassing van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als afstand van de volledige of gedeeltelijke uitoefening van dat recht of die bevoegdheid, en elke eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van dat recht of die bevoegdheid kan een nieuwe toepassing ervan niet verhinderen.

22. Nietigheid

Mocht een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of niet van toepassing worden verklaard wegens een wet, reglement of definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, wordt enkel die bepaling nietig, de overige bepalingen behouden hun volledige kracht en draagwijdte.

23. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Liberty Rider behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en behoudt zich met name de mogelijkheid voor om de Diensten naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk te wijzigen en/of stop te zetten.

De Gebruiker wordt ten minste vijftien (15) dagen vóór de inwerkingtreding op de hoogte gebracht van die wijzigingen via om het even welk nuttig middel (hierna: de 'Kennisgevingstermijn').

De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing na afloop van de Kennisgevingstermijn:

Zo zullen de lopende Abonnementen door de oude versie van de Algemene Voorwaarden worden geregeld tot de dag van de verlenging.

Op die datum zal de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

De Klant die deze wijzigingen niet aanvaardt, moet:

Zo niet wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

Elke Gebruiker die na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden een beroep doet op de Diensten, wordt geacht die wijzigingen te hebben aanvaard.

24. Taal

Bij een vertaling van de Algemene Voorwaarden in een of meer talen is de taal van interpretatie de Franse taal in geval van tegenstrijdigheid of betwisting over de betekenis van een term of bepaling.

25. Bemiddeling

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) 524/2013 heeft de Klant-consument toegang tot het platform Onlinegeschillenbeslechting dat door de Europese Commissie werd opgericht om de onafhankelijke beslechting via buitengerechtelijke weg van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie te vergemakkelijken.

Link naar het platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

26. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

In geval van betwisting over de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden komen de partijen overeen dat uitsluitend de rechtbanken van Toulouse bevoegd zijn om hierover te oordelen en dat geschillen onder de voorwaarden van het gemeen recht aan de bevoegde rechtbanken zullen worden voorgelegd.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in elk geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, met name bij de Franse Commission de la médiation de la consommation (Franse Code de la consommation, artikel L 612-1) of bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of via elke alternatieve wijze van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening) in geval van betwisting.

27. bijzondere voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van het aanbod P&V/Liberty Rider

P&V Verzekeringen CV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0058. Btw BE 0402.236.531 (RPR Brussel) Hoofdkantoor: Koningsstraat 151, 1210 Brussel

Gratis Premium Abonnement

In het kader van het aanbod van P&V kunnen de Gebruikers die verzekerd zijn bij P&V genieten van een gratis Abonnement. Dit aanbod is voorbehouden voor klanten die houder zijn van een contract voor Tweewielers bij P&V, die zich in die hoedanigheid identificeerden op het scherm voor de activering van de voordelen van P&V in de applicatie Liberty Rider en die voldoen aan de voorwaarden bepaald door P&V.

Dit aanbod is onmiddellijk van toepassing voor nieuwe Gebruikers of na afloop van het lopende Premium Abonnement voor Gebruikers die al geabonneerd waren op de Premium-versie. Zij moeten vooraf de stilzwijgende verlenging van hun lopende Abonnement annuleren om van dit aanbod gebruik te kunnen maken. De klant kan geen enkele compensatie of terugbetaling in welke vorm ook eisen.

P&V behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk moment te beëindigen. Het einde van het aanbod wordt 15 dagen op voorhand aan de Gebruikers meegedeeld. Voor de Gebruikers die geen houder meer zouden zijn van een contract voor Tweewielers, stopt het aanbod onmiddellijk. Na afloop van het aanbod, kunnen de Gebruikers op eigen kosten een Premium Abonnement nemen of de Freemium-versie van de applicatie Liberty Rider blijven gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

De activering van het aanbod van P&V geeft Liberty Rider de toestemming om regelmatig bij P&V te verifiëren of de Gebruiker wel degelijk klant is, en dit op basis van de velden die moeten worden ingevuld bij de activering van de voordelen. Zonder voorafgaand akkoord van de Gebruiker mogen geen andere persoonsgegevens worden doorgegeven.

Schrapping van persoonsgegevens en afstand

De Gebruiker die het aanbod van P&V activeerde, kan op elk moment vragen om de informatie over zijn lidmaatschap te schrappen door contact op te nemen met Liberty Rider via het e-mailadres hello@liberty-rider.com, of rechtstreeks in zijn persoonlijke ruimte van P&V. In dat geval wordt het aanbod stopgezet. Hierbij kan geen enkele terugbetaling in welke vorm ook worden gegeven.

Gebruiksvoorwaarden van het aanbod Vivium/Liberty Rider

Vivium (P&V Verzekeringen CV), verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0058. Btw BE 0402.236.512 (RPR Brussel) Hoofdkantoor: Koningsstraat 151, 1210 Brussel

Gratis Premium Abonnement

In het kader van het aanbod van Vivium kunnen de Gebruikers die verzekerd zijn bij Vivium genieten van een gratis Abonnement. Dit aanbod is voorbehouden voor klanten die houder zijn van een contract voor Tweewielers bij Vivium, die zich in die hoedanigheid identificeerden op het scherm voor de activering van de voordelen van Vivium in de applicatie Liberty Rider en die voldoen aan de voorwaarden bepaald door Vivium.

Dit aanbod is onmiddellijk van toepassing voor nieuwe Gebruikers of na afloop van het lopende Premium Abonnement voor Gebruikers die al geabonneerd waren op de Premium-versie. Zij moeten vooraf de stilzwijgende verlenging van hun lopende Abonnement annuleren om van dit aanbod gebruik te kunnen maken. De klant kan geen enkele compensatie of terugbetaling in welke vorm ook eisen.

Vivium behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk moment te beëindigen. Het einde van het aanbod wordt 15 dagen op voorhand aan de Gebruikers meegedeeld. Voor de Gebruikers die geen houder meer zouden zijn van een contract voor Tweewielers, stopt het aanbod onmiddellijk. Na afloop van het aanbod, kunnen de Gebruikers op eigen kosten een Premium Abonnement nemen of de Freemium-versie van de applicatie Liberty Rider blijven gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

De activering van het aanbod van Vivium geeft Liberty Rider de toestemming om regelmatig bij Vivium te verifiëren of de Gebruiker wel degelijk klant is, en dit op basis van de velden die moeten worden ingevuld bij de activering van de voordelen. Zonder voorafgaand akkoord van de Gebruiker mogen geen andere persoonsgegevens worden doorgegeven.

Schrapping van persoonsgegevens en afstand

De Gebruiker die het aanbod van Vivium activeerde, kan op elk moment vragen om de informatie over zijn lidmaatschap te schrappen door contact op te nemen met Liberty Rider via het e-mailadres conthelloact@liberty-rider.com, of rechtstreeks in zijn persoonlijke ruimte van Vivium. In dat geval wordt het aanbod stopgezet. Hierbij kan geen enkele terugbetaling in welke vorm ook worden gegeven.