Charter voor de bescherming van persoonsgegevens

Laatste update: 6 mei 2022

Dit is de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke Franse versie die als referentie geldt.

De website [liberty-rider.com] (https://liberty-rider.com) (hierna 'de Website') en de mobiele applicatie (hierna 'de App') kunnen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers (hierna 'de Gebruikers') verzamelen.

De Vennootschap hecht veel belang aan de bescherming van het privéleven en neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruikers te waarborgen.

Daartoe nodigt de Vennootschap de Gebruikers uit om kennis te nemen van dit Privacycharter voor informatie over de voorwaarden voor de verwerking van hun persoonsgegevens en over hun rechten.

Dit Charter beschrijft de voorwaarden waaronder de verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt om de betrokkenen zo goed mogelijk te informeren.

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Liberty Rider SAS au capital de 1770,91€ R.C.S. Toulouse 821070489 Btw-nummer: FR 75821070489 Maatschappelijke zetel: 26 rue Marie Magné - 31300 TOULOUSE Voorzitter: Emmanuel PETIT (Hierna 'de Uitgever')

Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming (DPO): dpo@liberty-rider.com.

2. Naleving van de Franse wet van 6 januari 1978, de zogenaamde wet 'Informatique et Libertés', en van de Europese verordening EU/2016/679

De Uitgever is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verbindt zich tot de naleving van enerzijds de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, de zogenaamde wet 'Informatique et Libertés', zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, en anderzijds de Europese Verordening EU/2016/679.

3. Toestemming

Door gebruik te maken van onze Website en onze App verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het privacybeleid van de Uitgever en stemt u ermee in dat wij uw gegevens verzamelen en verwerken volgens de hierna beschreven voorwaarden en principes.

U kunt in de App of op onze Website alleen een persoonlijk account aanmaken als u de gevraagde verplichte informatie in het inschrijvingsformulier invult.

Wenst u dat wij uw gegevens uit onze databank verwijderen, volg dan gewoon de procedure voor het verwijderen van een account op https://liberty-rider.com/nl/account/delete

In de nieuwsbrieven die u eventueel krijgt toegestuurd, vindt u altijd een link terug waarop u kunt klikken om geen e-mails meer van ons te ontvangen.

4. Methodes voor gegevensverzameling

De Uitgever kan op verschillende momenten informatie over u verzamelen.

5. Verzamelde gegevens

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

Alle verzamelde informatie is nodig om de App te kunnen gebruiken en op de Website te kunnen surfen.

Om de geolokalisatie te kunnen gebruiken, is het absoluut noodzakelijk dat de geografische positie van uw mobiele toestel continu wordt geregistreerd. Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming kan Liberty Rider locatiegegevens verzamelen van het mobiele toestel dat u gebruikt om de App te laten werken en uw locatie aan de hulpdiensten of uw naasten meedelen. Tal van mobiele toestellen met een gps-mechanisme bieden de mogelijkheid om de gegevens van de lokalisatiefunctie die naar Liberty Rider of een andere partij worden verzonden ‘af te zetten’. Als u ons uw locatie niet wilt meedelen, zet dan de lokalisatiefunctie op uw toestel af of werk uw voorkeuren voor de App bij om te vermijden dat uw locatiegegevens worden verzameld. Als u de geolokalisatieservice afzet, kunt u de App echter niet meer gebruiken.

In aanvulling op uw persoonsgegevens kan Liberty Rider ook de door u meegedeelde persoonsgegevens van derden verzamelen.

6. Doeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de geldende reglementering om te voldoen aan uitdrukkelijk omschreven, gerechtvaardigde en welbepaalde doeleinden, hetzij op basis van een contract en in het bijzonder de Algemene Voorwaarden, hetzij om te voldoen aan een reglementaire verplichting, hetzij onder voorbehoud van uw toestemming.

Afhankelijk van de situatie gaat het om de volgende doeleinden:

Liberty Rider verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de App te laten werken en de Diensten te verlenen, en in het bijzonder om de mogelijkheid te bieden uw persoonlijk account te openen en te gebruiken en om de hulpdiensten te waarschuwen bij een ongeval.

De persoonsgegevens zijn voor ons ook noodzakelijk met het oog op onze interactie met u om de klantenservice te garanderen en meer algemeen, in het kader van onze commerciële relaties.

Om de kwaliteit van onze Diensten te garanderen en ze te verbeteren, stelt Liberty Rider ook algemene statistieken op. Hierbij wordt een procedure gevolgd om persoonsgegevens anoniem te maken als de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor de opmaak van deze statistieken.

Onder voorbehoud van uw voorafgaande akkoord gebruikt Liberty Rider uw persoonsgegevens ook om u te informeren over de producten of diensten die beschikbaar zijn bij Liberty Rider en zijn aangesloten entiteiten. Liberty Rider kan u ook contacteren om u te vragen deel te nemen aan enquêtes die peilen naar uw mening over de huidige diensten of over de mogelijke nieuwe diensten die Liberty Rider kan aanbieden.

Af en toe zult u ook kunnen deelnemen aan onze wedstrijden, tombola's en andere promoaanbiedingen.

Voor de wedstrijden, tombola's en andere promoaanbiedingen die we u via de App of op de Website aanbieden, maken we gebruik van de informatie die u verstrekt bij het openen van een Account.

Onder voorbehoud van de geldende contractuele of wettelijke beperkingen kunnen wij de informatie ook gebruiken om met u of met andere personen die u selecteert te communiceren over onze Diensten, of onze partners kunnen deze informatie gebruiken om met u te communiceren over wedstrijden, tombola's of andere verrichtingen of over hun producten en diensten.

Meer algemeen kan Liberty Rider u e-mails of andere mededelingen en reclame van derden sturen met promoaanbiedingen als u ermee instemt dergelijke mededelingen of reclame te ontvangen. Als u geen speciale promotionele informatie, reclame of andere berichten van ons of van andere adverteerders meer wilt ontvangen, kunt u op de link onderaan de e-mail klikken of uw instellingen en voorkeuren voor de App bijwerken. We hebben een redelijke termijn nodig om aan uw vraag te voldoen.

Liberty Rider kan voor haar promoacties een beroep doen op dienstverleners voor haar promoacties bij derden die socialenetwerkdiensten aanbieden op basis van de informatie waarover wij beschikken, en dit om u in staat te stellen de best mogelijke contacten te leggen. U kunt weigeren dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt door de privacy-instellingen rechtstreeks aan te passen op de sociale netwerken waarop u zich hebt ingeschreven.

Liberty Rider beveiligt uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derden tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of bekendmaking. Liberty Rider beveiligt de persoonsgegevens die u op computerservers verstrekt in een gecontroleerde en beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of bekendmaking. Als persoonsgegevens naar andere websites worden doorgestuurd, worden ze beveiligd met encryptietechnieken, zoals het TLS-protocol (Transport Layer Security). We herinneren u er echter aan dat geen enkel beveiligingssysteem helemaal waterdicht is.

In het kader van de levering van de Diensten is Liberty Rider gehouden tot verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen die betrekking hebben op de bewaring van uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt bij de identificatie van auteurs van ongeoorloofde inhoud.

Omdat de technologie evolueert, zou het kunnen dat de Uitgever doelstellingen moet toevoegen die nog niet in dit Charter zijn opgenomen. Elke wijziging van de vertrouwelijkheidsregels zullen we op deze pagina publiceren en als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

7. Cookies

Liberty Rider verzamelt automatisch bepaalde informatie over de hardware en software van uw computer of mobiele toestel. Het gaat om uw IP-adres, het type en model van mobiel toestel, het browsertype, de identificatie van het toestel, de domeinnamen, de toegangsuren en de adressen van de referentiewebsites. Deze informatie wordt door Liberty Rider gebruikt voor de werking van de Diensten, om de kwaliteit van de Diensten te garanderen en om algemene statistieken te leveren.

8. Ontvanger van de gegevens

De gegevens en informatie die over de Gebruiker worden verzameld, zijn bestemd voor bepaalde werknemers van de Uitgever en zijn eventuele onderaannemers, die onderworpen zijn aan dezelfde regels voor de bescherming van persoonsgegevens als de Uitgever. Bepaalde gegevens die in de bijzondere voorwaarden zijn vermeld, zijn bestemd voor de partners met wie gepersonaliseerde aanbiedingen voor de gebruikers werden uitgewerkt. Voor deze partners gelden dezelfde regels voor de bescherming van persoonsgegevens als voor de Uitgever.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens over te dragen bij een wijziging in zijn controle of de overdracht van al zijn activa of een deel ervan, met name door overname of fusie met een andere vennootschap.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Uw gegevens kunnen echter wel op verzoek worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, en in het bijzonder aan de openbare instellingen, en dit uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, aan gerechtsmedewerkers, ministeriële ambtenaren en de instellingen die belast zijn met de inning van schuldvorderingen.

9. Bewaringstermijn

De gegevens worden door de Uitgever bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Er wordt in het bijzonder verduidelijkt dat:

10. Recht op inzage, rechtzetting en bezwaar

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die worden gebruikt: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om uw gegevens te laten wissen.

Over het algemeen kunt u deze rechten op elk moment uitoefenen:

Bij elke aanvraag per e-mail moet een fotokopie van een geldig en conform identiteitsbewijs worden gevoegd. De aanvraag wordt binnen een termijn van maximaal twee maanden na ontvangst behandeld.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL):

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 Tel.: +33 1 53 73 22 22 Fax: +33 1 53 73 22 00 https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

11. Beveiliging

De Uitgever verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om uw persoonsgegevens te beschermen, en dit om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden meegedeeld worden.

12. Wijziging

De Vennootschap kan dit Privacycharter te allen tijde wijzigen. U wordt via alle middelen op de hoogte gebracht van de wijzigingen in dit document.

We raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit Privacycharter om goed op de hoogte te blijven van de bepalingen ervan.

13. Contact

U kunt contact opnemen met de Vennootschap voor alle vragen over dit Privacycharter op het volgende adres: contact@liberty-rider.com.